Sütür

Birbirinden aynlmış dokulann kenarlannın yanaştınla-rak dikilmesiyle gerçekleştirilen cerrahi işlem.

Sağlık Terimlerinde Ara