Frotman (Sürtünme Sesi)

Normalde birbiri üzerinde kayan iki seröz yüzey (örneğin plevra, perikart ya da periton zan)

Sağlık Terimlerinde Ara